Op het moment van aanmelding voor deelname aan een rijvaardigheidstraining of enig ander evenement van Moto Active, wordt men geacht kennis te hebben genomen en bekend te zijn met de inhoud van de voorwaarden en gaat men akkoord met deze voorwaarden.

De aanmelding voor het deelnemen aan een rijvaardigheidstraining of enig ander evenement georganiseerd door Moto Active, is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Bij aanvang van de rijvaardigheidstraining of enig ander evenement van Moto Active, ondertekent de deelnemer een vrijwaring waarin de deelnemer verklaart zich te zullen houden c.q. bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden van Moto Active.

De instructie wordt gegeven door trainers op basis van ervaring en niet als bedoeld in artikel 7 Wet Rijonderricht motorrijtuigen 1993, behalve instructie binnen Nederland op de openbare weg.

 • Aansprakelijkheid:

Door inschrijving voor en deelname aan een rijvaardigheidstraining of enig ander evenement georganiseerd door Moto Active, alsmede het ondertekenen van de vrijwaring gaan deelnemers akkoord met deze voorwaarden.

Moto Active neemt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de motor, bagage, kleding of letselschade of daaruit voorvloeiende gevolgschade, welke is ontstaan door deelname aan rijvaardigheidstraining of enig ander evenement van Moto Active en verblijf op locatie, dan wel verplaatsing naar een locatie.
Deelname geschiedt op eigen risico en verantwoording.

Moto Active wijst iedere verantwoording, verplichting of aansprakelijkheid af voor het ontstaan van ongevallen vóór, tijdens of na de rijvaardigheidstraining of enig ander evenement georganiseerd door Moto Active met betrekking tot iedere schade aan personen of anderszins.
De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor door hem of haar direct of indirect veroorzaakte schade of ongeval of voor overtredingen van wettelijke voorschriften.
De deelnemer vrijwaart de organisator (Moto Active), de trainers en de begeleiders, voor aanspraken van derden i.v.m. de door deelnemer veroorzaakte schade.
Betreffende deze schade zal geen beroep op gerechtelijke instanties worden gedaan.

 • Betalingsvoorwaarden:

Na aanmelding dient de deelnemer het bedrag te voldoen volgens de betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur.

Na ontvangst van de bevestiging van deelname staat de reservering voor desbetreffende training of enig ander evenement georganiseerd door Moto Active vast en kunnen er rechten ontleend worden aan deze inschrijving, behoudens bij onvoldoende deelname of overmachtsituaties. Een gelijkwaardig alternatief zal door Moto Active worden aangeboden.

 • Annulering:

Moto Active adviseert de deelnemer een reis- en een annuleringsverzekering af te sluiten.
Indien de overeenkomst (de factuur) wordt geannuleerd 14 dagen na de factuurdatum, zijn voor iedere deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, annuleringskosten verschuldigd en gelden de volgende bepalingen:

 • bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek: 30% van het totale bedrag;
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (incl.) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 60% van het totale bedrag;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (incl.) tot de 14de dag voor de dag van vertrek: 80% van het totale bedrag;
 • bij annulering vanaf de 14de dag (incl.) tot de dag van vertrek: 90% van het totale bedrag;
 • bij annulering op de dag van vertrek of later (b.v. door weersomstandigheden, of door vrijwillig of onvrijwillig eerder vertrek): 100% van het totale bedrag.

Indien Moto Active door onvoorziene omstandigheden een training of enig ander evenement georganiseerd door Moto Active, moet annuleren zal in eerste instantie een gelijkwaardig alternatief worden aangeboden. Is dit niet naar wens van de deelnemer dan wordt het volledige factuurbedrag terug betaald.

 • Wijzigingen en aanmelding:

Het is mogelijk tot 8 weken voor aanvang van de geboekte training de datum van deelname te wijzigen naar een datum in hetzelfde kalenderjaar mits er nog plaatsen beschikbaar zijn. Voor het wijzigen van een trainingsdatum worden wijzigingskosten in rekening gebracht van € 30,00 incl. BTW per persoon.

 • Zorgvuldigheid:

Moto Active doet er, voor zover mogelijk, alles aan om aan de verwachtingen van de deelnemer betreffende de training of enig ander evenement georganiseerd door Moto Active, te voldoen. Reclameren is niet mogelijk.

De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat het motorvoertuig waarmee men aan de training of toertocht deelneemt voldoet aan alle wettelijke eisen. De deelnemer verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het type motorrijtuig waarmee men aan de training of enig ander evenement georganiseerd door Moto Active, deelneemt.

De deelnemer verklaart dat zijn motorrijtuig verzekerd is conform de eisen die de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) voorschrijft en dat de verzekeraar minimaal een aansprakelijkheidsdekking biedt tijdens de training of enig ander evenement georganiseerd door Moto Active.

De deelnemer verplicht zich tot het dragen van beschermende kleding. De deelnemer verklaart voorts in goede gezondheid te verkeren en niet onder doktersbehandeling te zijn in verband met enige ziekte, lichamelijk gebrek of letsel dat de rijvaardigheid zou kunnen beïnvloeden.

De deelnemer volgt aanwijzingen van de trainers en/of begeleiders slechts op voor zover hij of zij zichzelf in staat acht dit te doen.

De deelnemer beseft dat de training bedoeld is om zijn of haar veiligheid op de motor te vergroten door verbetering van zijn of haar rijvaardigheid. Snelheid is geen doel op zich.

 • Minimum aantal deelnemers:

Voor de rijvaardigheidstraining geldt een minimaal aantal van 5 deelnemers.
Moto Active behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de training te annuleren. Een gelijkwaardig alternatief zal door Moto Active worden aangeboden.

I.v.m. de verkeersveiligheid zullen de groepen bij rijvaardigheidstrainingen, behoudens calamiteiten, niet groter zijn dan 6 motoren per trainer. Bij rijvaardigheidstrainingen in Italië of Frankrijk zijn de groepen niet groter dan 7 motoren per trainer, behoudens bij calamiteiten.

 • Beeld- en videomateriaal:

Moto Active behoudt zicht het recht voor om alle tijdens de rijvaardigheidstraining en/of enig ander evenement van Moto Active gemaakte foto’s en video opnamen te gebruiken voor promotie en reclame doeleinden, zelfs wanneer een deelnemer herkenbaar in beeld is.
De deelnemer kan hieraan geen rechten ontlenen.

 • Vindplaats van de voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de inschrijving.

Meer informatie? Bel of mail ons.
info@moto-active.nl
Tel: 06-1805 1771
www.moto-active.nl
Kvk: 59385901
BTW: NL121342232B01